Đảng ủy Tập đoàn: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Thứ Ba, ngày 27/06/2017

Sáng 26/6, tại Uông Bí - Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III-2017.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 89 học viên đến từ trên 6 chi, đảng bộ trực thuộc. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng đảng viên mới diễn ra từ ngày 26/6 đến 1/7. Các học viên được phổ biến và nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm vững kiến thức cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.