Đảng bộ TKV: Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành khóa II
Thứ Hai, ngày 02/10/2017

Ngày 2/10/2017, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2017. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Quý III và 9 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn; sự chỉ đạo của HĐTV, điều hành của Tổng Giám đốc; sự đồng thuận cao trong các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong toàn Tập đoàn nên Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016, bảo toàn vốn nhà nước giao, đóng góp cho ngân sách Nhà nước cao hơn cùng kỳ năm 2016, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Chương trình CGH, TĐH, THH được đẩy mạnh, bước đầu đạt hiệu quả. Hoạt động của Công đoàn và các đoàn thể chính trị - xã hội trong Tập đoàn có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả. Đảng bộ tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, động viên được sức mạnh tổng hợp trong cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động, phấn đấu thực hiện mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, trong quý IV, cần xác định rõ những thuận lợi, khắc phục những tồn tại và khó khăn. Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, trong đó trọng tâm là việc đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đồng thời đẩy mạnh công tác chuẩn bị năng lực sản xuất cho năm 2018 và các năm tiếp theo. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và ban hành Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; lãnh đạo triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020 và các nghị quyết/văn bản để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chấp hành đã đề ra và Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. “Cần tăng cường làm tốt công tác cán bộ, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, nhất là 3 Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, về hội nhập quốc tế và về cải cách các mô hình tăng trưởng kinh tế…”, đồng chí Bí thư nhấn mạnh.

Hội nghị lần này đã công bố Quyết định chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và chuẩn y bổ sung Ủy viên UBKT Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí Lê Minh Chuẩn đã trao biểu trưng của Ban Chấp hành cho các đồng chí.