Chỉ thị số 16-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023
Thứ Sáu, ngày 03/03/2017

LTS: Ngày 27/02/2017, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Chỉ thị số 16-CT/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam xin đăng toàn văn Chỉ thị như sau:

Trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế vừa mang lại những thời cơ thuận lợi vừa đan xen những khó khăn, thách thức đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam trong giai đoạn tới.

Năm 2017 và năm 2018 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu giai đoạn mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của tổ chức công đoàn trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ, góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Lãnh đạo Ban chấp hành Công đoàn các cấp chuẩn bị tốt các văn kiện trình Đại hội. Báo cáo tổng kết cần đánh giá đầy đủ, đúng thực trạng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động tổ chức công đoàn ở mỗi cấp trong nhiệm kỳ qua, khẳng định vai trò và những đóng góp của tổ chức công đoàn với đơn vị, đồng thời chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém, phân tích sâu sắc nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCHTW (khóa X) về ”Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/9/2009 của Bộ Chính trị về ”Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp để dự báo tình hình, xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới, tập trung vào việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng thiết thực và hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Đại hội đảm bảo tính khoa học, thiết thực và phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Công đoàn khóa mới theo hướng mở rộng và phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm tập thể của Ban Chấp hành Công đoàn và cán bộ, đoàn viên, người lao động, đảm bảo tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy trình nhân sự và sử dụng hiệu quả nguồn nhân sự quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm công tác cán bộ, tạo điều kiện thu xếp bố trí công tác cán bộ phù hợp, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ lãnh đạo công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện thời gian để tái cử khoá mới.

3. Lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, định hướng dư luận, giữ ổn định tư tưởng của người lao động. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo phong trào sâu rộng, nâng cao đời sống tinh thần trong công nhân mỏ, thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua, đảm nhận các công trình, sản phẩm trong sản xuất kinh doanh và chăm lo đời sống người lao động thiết thực chào mừng Đại hội, đồng thời biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân mỏ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và toàn Tập đoàn.

5. Thông qua Đại hội công đoàn các cấp, tiếp tục tham gia làm rõ chủ trương và đóng góp ý kiến xây dựng Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2016 - 2020, tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, giải quyết những kiến nghị, đề xuất và chế độ chính sách của người lao động.

6. Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo theo tinh thần đổi mới, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo đúng tiến độ, đúng nguyên tắc Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định.

Thời gian tiến hành Đại hội:

- Đại hội Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở tổ chức từ quý II/2017, hoàn thành trong quý I/2018,

- Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam hoàn thành trong quý II năm 2018.

7. Đảng ủy Tập đoàn phối hợp với Đảng ủy TQN và các Đảng ủy cấp trên cơ sở khác tổ chức triển khai Chỉ thị này.

8. Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam ban hành các kế hoạch hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn các cấp theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

9. Các Ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Tập đoàn phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.