Đảng ủy Tập đoàn kiểm tra công tác cơ giới hóa và áp dụng công nghệ mới tại Than Hà Lầm
Thứ Sáu, ngày 30/06/2017

Vừa qua, đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cùng các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy Tập đoàn đã đi kiểm tra thực hiện cơ giới hóa và áp dụng công nghệ mới tại Công ty CP than Hà Lầm.

Đồng chí Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn và các Ban XDĐ đã trực tiếp kiểm tra sản xuất tại lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 7-2.1 Vỉa 7 mức -300, công suất 1,2 triệu tấn/năm thuộc Công trường Cơ giới hóa Khai thác 2 và kiểm tra thực hiện công nghệ chống lò bằng vì neo tại các đường lò.

Theo báo cáo, Đảng bộ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 428-NQ/ĐU ngày 15/01/2014 “về công tác áp dụng công nghệ mới và cơ giới hóa trong sản xuất hầm lò”, tập trung thực hiện áp dụng công nghệ mới và CGH trong khai thác, đào lò và vận tải than, vận chuyển người và vật liệu. Đến nay, Công ty đã hoàn thành việc đào lò XDCB, tập trung cho đào lò CBSX; hệ thống vận tải được đồng bộ liên hoàn việc vận tải than, vận chuyển người và vật liệu... Năm 2017, Công trường Cơ giới hóa Khai thác 2 phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch, khai thác 1,1 triệu tấn than. Đối với công nghệ chống lò bằng vì neo, dự kiến 6 tháng đầu năm 2017, Công ty thực hiện đạt 344m trên kế hoạch cả năm là 600m và phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm.

Sau khi kiểm tra thực hiện cơ giới hóa và áp dụng công nghệ chống lò bằng vì neo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Công ty CP than Hà Lầm đã triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương của Tập đoàn và Đảng ủy Tập đoàn về áp dụng KHKT, đẩy mạnh CGH, tự động hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn sản xuất và đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng KHKT, công nghệ mới, thực hiện CGH, tự động hóa, tin học hóa nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD và năng lực cạnh tranh.

Một số hình ảnh: