Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng (khoá XII)
Thứ Tư, ngày 19/07/2017

Sáng 18/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu của Đảng uỷ Khối và 194 điểm của các đảng bộ trực thuộc. Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam tham dự đầy đủ theo các thành phần được triệu tập.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Cao Đức Phát - Uỷ viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương phổ biến một số nội dung quan trọng của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 NQ/TW, ngày 3/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Có thể nói, các nghị quyết trên là một trong những giải pháp căn bản nhằm góp phần tháo gỡ vướng mắc, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khắc phục những hạn chế yếu kém để cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Thêm nữa, với ba Nghị quyết quan trọng được quán triệt sẽ là cơ hội tốt để mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên được học tập một cách đầy đủ.

Tiếp sau đó, các đại biểu còn được nghe báo cáo về nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Như vậy, theo Chương trình này, Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tháng 7/2017; cho các đảng ủy trực thuộc trong tháng 8/2017.

Nhấn mạnh tại Hội nghị, Uỷ viên BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Phạm Viết Thanh cho biết: việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm góp phần quan trọng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào cuộc sống, tạo khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân và đặc biệt là trong toàn Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng thời, đồng chí Phạm Viết Thanh cũng trình bày Nghị quyết của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”, trong đó nhấn mạnh một số giải pháp chủ yếu như: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả của cấp ủy đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại doanh nghiệp; đẩy mạnh đồng bộ các mặt công tác xây dựng Đảng...