Đảng bộ Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng
Thứ Sáu, ngày 01/09/2017

Ngày 31/8/2017, Đảng bộ Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt và trên 270 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Minh Thiều, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn dự và trực tiếp báo cáo các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Đây là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng khóa XII đã đề ra về phát triển kinh tế, xã hội. Nội dung trọng tâm các Nghị quyết này là những vấn đề lớn mang tính chất đột phá, giải quyết những vấn đề về thể chế kinh tế, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân... Đồng thời, liên hệ với việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn về tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp lại tổ chức, tinh giản lao động, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của các đơn vị và toàn Tập đoàn...

Triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, đồng chí Đặng Quốc Hòa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty nhấn mạnh, việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là nhiệm vụ quan trọng. Do vậy, cán bộ và đảng viên dự hội nghị cần tập trung cao độ tiếp thu, nắm vững nội dung của Nghị quyết, đặc biệt là các nội dung về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, về tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN và những vấn đến liên quan đến lĩnh vực của Công ty, nghiên cứu, thực hiện các nội dung trong chương trình hành động của Đảng bộ Công ty, gắn việc thực hiện Nghị quyết với thực tế sản xuất của đơn vị, triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả...