04:17 ICTChủ nhật, 18/08/2019
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2013: 6 nhiệm vụ trọng tâm
Thứ Sáu, ngày 04/01/2013

Năm 2013 là năm diễn ra đại hội công đoàn cấp tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam; sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; năm đầu tiên triển khai thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 và Bộ luật Lao động năm 2012. Năm 2013 cũng là năm dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động

Một là, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn; kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, phối hợp với chính quyền, chuyên môn sơ kết 5 năm triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW.
 
Hai là, triển khai tuyên truyền, tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” với những nội dung cụ thể, hình thức phù hợp, thiết thực với cơ sở, với đoàn viên, CNVCLĐ, gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 127 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5.
 
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; động viên CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, hoàn thành các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội; triển khai thực hiện các nội dung chương trình, nhiệm vụ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đến cơ sở.
 
Bốn là, triển khai tuyên truyền sâu rộng Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNLĐ; tuyên truyền, vận động CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn tiếp tục ủng hộ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”; tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội, tác hại thuốc lá trong CNVCLĐ; củng cố phát triển mô hình tổ tự quản trong CNLĐ, mô hình khu nhà trọ CNLĐ không tệ nạn xã hội tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
 
Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý, định hướng, phối hợp với các cơ quan báo chí, xuất bản trong hệ thống Công đoàn; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng của Đảng, Nhà nước, ngành, địa phương tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn.
 
Sáu là, tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết T.Ư 5 (khoá VIII) về “Tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong tổ chức Công đoàn; chủ động phối hợp xây dựng nội dung, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức triển khai Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp và khu chế xuất theo Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CNVCLĐ tại cơ sở; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Nhà văn hóa, Cung văn hóa lao động trên phạm vi cả nước theo hướng phục vụ nhiều hơn, thiết thực hơn cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.
 

Đơn vị thành viên