Xây dựng phòng triển lãm thành tựu hoạt động Công đoàn TKV
Thứ Ba, ngày 06/06/2017

Thực hiện kế hoạch số 244/KH - CĐ TKV (tháng 3/2017) của Ban Thường vụ Công đoàn TKV về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn TKV triển khai xây dựng phòng triển lãm giới thiệu thành tựu hoạt động Công đoàn TKV, nhiệm kỳ 2013 - 2018 phục vụ công tác tuyên truyền Đại hội V.

Mục đích chính xây dựng phòng triển lãm thành tựu hoạt động Công đoàn TKV nhằm chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội V Công đoàn TKV, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; giới thiệu những nội dung hoạt động nổi bật của các cấp Công đoàn TKV trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Có thể nói, việc triển khai xây dựng phòng triển lãm thành tựu hoạt động Công đoàn TKV là một trong những nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đại hội V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.