Bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức an ninh quốc phòng cho đảng viên mới
Thứ Hai, ngày 02/10/2017

Nhằm trang bị thêm kiến thức lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên mới, từ ngày 25/9 đến hết ngày 3/10/2017, Đảng ủy Công ty than Nam Mẫu đã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức an ninh quốc phòng cho 56 học viên thuộc các Đảng bộ Công ty: Than Nam Mẫu, Than Hồng Thái và Nhà máy Cơ điện Uông Bí.

Tại lớp học, các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi của 10 chuyên đề về: Đường lối phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, vì nhân dân; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phát triển giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở.

Trong quá trình học tập, các học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và thực hiện nghiêm túc nội quy lớp học, tích cực phát biểu, nêu vấn đề và trao đổi ý kiến với giảng viên với tinh thần nghiêm túc, cầu tiến bộ... Các đồng chí giảng viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị bài giảng chu đáo; tích cực đổi mới phương pháp; đã phân tích, khai thác và mở rộng kiến thức ở từng chuyên đề, giúp cho học viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Nội dung bài giảng đã gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Do đó, các tình huống mà giảng viên đưa ra đều được học viên thảo luận sôi nổi và được giảng viên giải đáp một cách thoả đáng, tạo nên sự nghiêm túc, song rất cởi mở, gần gũi giữa học viên và giảng viên trong quá trình học tập.

Kết thúc khóa học, đã có 56/56 học viên tham gia làm bài bài kiểm tra. Trong đó, có 38 học viên xếp loại giỏi, 18 học viên xếp loại khá.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các học viên tại buổi tổng kết lớp, đồng chí Đinh Văn Thái, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Công ty than Nam Mẫu đã ghi nhận và biểu dương kết quả học tập của các học viên trong thời gian học tập, đồng thời chỉ ra những ưu, khuyết điểm của các học viên trong thời gian học tập. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của người đảng viên và trở thành đảng viên chính thức, đồng chí yêu cầu sau lớp bồi dưỡng này, các học viên cần phải tập trung vào các vấn đề mới đó là: Xây dựng kế hoạch học tập tu dưỡng rèn luyện mới; đổi mới theo hướng tích cực trong suy nghĩ và hành động; có kiến thức tư duy mới, cách làm mới và khả năng thích ứng mới trong mọi điều kiện để góp phần xây dựng Chi bộ, xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.