02:11 ICTThứ Ba, 09/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2021
Thứ Sáu, ngày 01/01/2021

Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2021

Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2021

I - ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

 • Liên hiệp quốc cảnh báo quá trình phục hồi sẽ kéo dài sau đại dịch Covid-19
 • Ủy ban Quân vụ của Hạ viện và Thượng viện Mỹ trao đổi về Dự luật Ủy quyền Quốc phòng năm tài chính 2021
 • Triển vọng kinh tế Trung Quốc nâng từ mức “ổn định” lên mức “cải thiện nhẹ”
 • Anh và EU thống nhất nối lại các cuộc đàm phán thương mại hậu Brexit
 • ECB chuẩn bị đưa ra các biện pháp kích thích cho Khu vực đồng tiền chung euro
 • Kinh tế Hàn Quốc được dự báo phục hồi vào nửa cuối năm 2021
 • Ngành du lịch của Indonesia gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi Covid-19  

                             (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế - Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước

* Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hội nghị Trung ương 14 khóa XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 14 khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khái quát lại những kết quả chủ yếu mà Trung ương đã bàn, thông qua và làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện.

Hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị đã tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình; hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trung ương cho rằng, việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đã hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đề ra. Các văn kiện trình Đại hội lần này không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030; và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 - những dấu mốc rất quan trọng của Đảng, của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Các văn kiện trình Đại hội có nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng. Từ cách tiếp cận, mục tiêu phát triển, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, dự báo tình hình thế giới và trong nước, hệ thống các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến các định hướng phát triển, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược đã thể hiện được những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương, phương hướng lớn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh và trí tuệ

Đó là nhận định của Trung ương khi kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Hội nghị thống nhất đánh giá, nhiệm kỳ qua, trước bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thật sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế. Giữ vững ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Các cân đối lớn của nền kinh tế tiếp tục được bảo đảm. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được những kết quả quan trọng. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thế và lực của nước ta được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hòa bình, ổn định phát triển của thế giới và khu vực.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đây là lĩnh vực được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt; tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm. Nhiều vấn đề khá phức tạp, nhạy cảm đặt ra và thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, nhiệm kỳ này đã đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ Đại hội XII còn có một số hạn chế. Đó là việc thể chế hóa, cụ thể hóa một số nghị quyết của Đảng còn chậm; tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường còn một số hạn chế, bất cập. Việc triển khai các công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn chậm; đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn. Có lúc, có nơi việc xây dựng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật và thực thi công vụ vẫn còn là khâu yếu; kỷ luật, kỷ cương có lúc, có nơi chưa nghiêm...

Bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự theo đúng Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quy trình công tác nhân sự đã đề ra để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thành công tốt đẹp. Nhiều nội dung công việc quan trọng chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng cơ bản đã hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch đề ra. Thời gian từ nay đến Đại hội không còn nhiều, chúng ta còn không ít việc quan trọng phải làm. Các đồng chí Trung ương và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị hãy tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội...

*Kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV

Ngày 20/10/2020, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp diễn ra trong thời gian 18 ngày và được chia thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đồng thuận cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp, kết quả như sau:

Kỳ họp đã thông qua 07 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến về 04 dự án luật

Về công tác lập pháp, các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua gồm: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Cư trú; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.

Các dự án luật được Quốc hội cho ý kiến gồm: Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, tiếp thu ý kiến đa số ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cân nhắc đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đối với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.

Về xem xét các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng, Quốc hội thống nhất cho rằng, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ nhưng có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu và suy thoái kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước. Song với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp ứng phó, tăng cường quản lý thu; phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết,… và kịp thời ban hành những chính sách hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, miễn, giảm, giãn thuế, phí, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp, người lao động và Nhân dân, góp phần quan trọng trong khống chế, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống Nhân dân, khẳng định được uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Về nội dung này, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021.

Phiên chất vấn sôi nổi, hiệu quả, thuyết phục và mang tính xây dựng cao

Về giám sát tối cao, trên cơ sở xem xét các báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII, Quốc hội đã tiến hành chất vấn về những vấn đề liên quan. Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, chất lượng, hiệu quả với số lượt hỏi - đáp tăng lên đáng kể. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ tài liệu, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, bám sát vào nội dung chất vấn. Các thành viên Chính phủ, trong đó có 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bản đã trả lời thẳng thắn, súc tích với sự nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm cao, không né tránh, vòng vo. Việc tranh luận với các lập luận chặt chẽ, sắc sảo, có tính thuyết phục và xây dựng cao, cùng nhau trao đổi để đưa ra các định hướng, giải pháp xử lý các vấn đề đặt ra. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Qua phiên chất vấn cho thấy, các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Quốc hội, tạo chuyển biến thực sự trong các lĩnh vực đã được chất vấn, giám sát, được đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ, ngành hữu quan tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, nhất là có giải pháp khắc phục đối với những vấn đề chưa đạt yêu cầu.

Bên cạnh đó, sau khi xem xét các báo cáo về công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thi hành án; phòng chống tham nhũng năm 2020, Quốc hội cho rằng, công tác của ngành toà án và kiểm sát, công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật và tội phạm đạt được những kết quả quan trọng; đồng thời, đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cơ quan để triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo quy định của Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, góp phần quan trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, bất cập của từng cơ quan; từ đó, kiến nghị nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực, khả thi nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các công tác này.

*Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Giai cấp công nhân quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại

Phát biểu kết luận cuộc làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vào sáng 24/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm 2020 là năm thành công của nước ta với những kết quả, thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước; thành công đó cho ta thêm bài học hay, kinh nghiệm quý, thấy rõ hơn sức mạnh Việt Nam, sức mạnh của giai cấp công nhân và toàn dân. Năm năm qua, sự phối hợp giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam rất chặt chẽ. Nhiều vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động và hoạt động công đoàn được Chính phủ quan tâm giải quyết kịp thời. “Mấy chục vấn đề mà Tổng Liên đoàn đề nghị thì cơ bản chúng tôi đã giải quyết, chứng tỏ lời nói đi đôi với việc làm chứ không chỉ có trên giấy”, Thủ tướng nêu rõ.

Giai cấp công nhân là chủ thể của phương thức sản xuất công nghiệp, là giai cấp đại diện cho xu thế xã hội hóa của lực lượng sản xuất hiện đại, là giai cấp quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội hiện đại và qua đó, chuẩn bị những tiền đề vật chất cho xã hội tương lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhất là dưới tác động của hội nhập quốc tế và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công nhân và người lao động nước ta đang đối mặt với không ít thách thức. Trình độ tay nghề đang là vấn đề rất lớn, khả năng thích ứng, thu nhập một số ngành còn thấp. Do dịch Covid-19 diễn ra trên toàn cầu, nhiều nhà máy, xí nghiệp, công ty phải giảm, giãn việc. Thu nhập của một bộ phận công nhân chưa đủ sống, học hành của con cái họ, chỗ ở của công nhân còn nhiều khó khăn… là nỗi trăn trở của tất cả chúng ta, của Thủ tướng Chính phủ đối với giai cấp công nhân Việt Nam.

Mặc dù chỉ chiếm 14% dân số và 27% lực lượng lao động xã hội nhưng đóng góp hàng năm của giai cấp công nhân cho đất nước chiếm hơn 65% tổng sản phẩm quốc dân và hơn 70% ngân sách Nhà nước. “Chúng ta cùng bắt tay nhau lo cuộc sống tốt hơn cho công nhân trong thời gian tới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo đó Thủ tướng lưu ý trong giai đoạn phát triển mới, sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc chăm lo, bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống và điều kiện làm việc cho công nhân lao động là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi công nhân và toàn xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn. Thủ tướng nêu rõ: không ngừng nâng cao mức sống cho công nhân lao động. Các bộ, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp công đoàn và người sử dụng lao động trong lĩnh vực quy hoạch đất đai, xây dựng nhà ở, trường học và các thiết chế phục vụ công nhân. Đây là nhiệm vụ cần được ưu tiên đặc biệt trong 5 năm tới. Các địa phương phải dành nguồn lực thỏa đáng chăm lo, hỗ trợ công nhân lao động. Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn cho người lao động.

Thủ tướng kêu gọi toàn thể công nhân cả nước phát huy truyền thống giai cấp công nhân Việt Nam, vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, lao động sáng tạo, đóng góp cho sự lớn mạnh của từng doanh nghiệp, vì hạnh phúc của chính mình, gia đình mình và sự phồn vinh của đất nước, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta thành nước phát triển. “Chúng ta kỳ vọng người công nhân Việt Nam thời kỳ mới là những người có tri thức, kỹ năng cao, tự tôn dân tộc, lao động sáng tạo, tác phong công nghiệp, có việc làm bền vững và mức sống ngày càng cao.

Nhân dịp này, Thủ tướng lưu ý, các cấp, các ngành, Tổng LĐLĐ Việt Nam, các doanh nghiệp phải chuẩn bị lo Tết cho công nhân, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi công nhân đón Tết đầm ấm, vui tươi.

*10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2020 do Thông tấn xã VN bình chọn

 1. Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; hoàn tất các văn kiện, nhất trí nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng: Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn bộ 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, sớm hơn so với ba nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, chất lượng trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão, lũ... Sau ba hội nghị Trung ương tổ chức trong năm, Ban Chấp hành Trung ương đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của toàn Đảng, toàn dân để hoàn tất các văn kiện và nhất trí cao nhân sự trình Đại hội XIII của Đảng. Các tổ chức Đảng đã phát huy dân chủ, trí tuệ, làm sáng tỏ thời cơ cũng như thách thức để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các đột phá chiến lược, giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao trong 5 năm tới. Số lượng ủy viên ban chấp hành giảm theo quy định nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu và chất lượng.
 2. Việt Nam là điểm sáng của thế giới trong kiểm soát đại dịch Covid-19: Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19. Ngay từ khi dịch xâm nhập vào Việt Nam, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đã xác định “chống dịch như chống giặc” và kiên định thực hiện phương châm “ngăn chặn; phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch; điều trị hiệu quả” nhằm “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân". Kết quả kiểm soát dịch Covid-19 của Việt Nam được thế giới ghi nhận như một điểm sáng. Bên cạnh những dấu ấn trong công tác điều trị, Việt Nam cũng đã thành công trong phân lập virus SARS-CoV-2 từ tháng 2 và bắt đầu thử nghiệm vắcxin Covid-19 trên người vào cuối tháng 12/2020.
 3. Ngoại giao đa phương Việt Nam có nhiều dấu ấn quan trọng: Việt Nam đảm nhận thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 41) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương. Với tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng", Việt Nam đã tổ chức thành công bằng hình thức trực tuyến, bán trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và 37 cùng các Hội nghị cấp cao liên quan; đề xuất 13 sáng kiến, nỗ lực hợp tác kiểm soát dịch Covid-19; triển khai Kế hoạch phục hồi tổng thể... Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 đã thông qua hơn 80 văn kiện, số lượng cao nhất trong các kỳ họp ASEAN, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RCEP). Trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam đã có các sáng kiến: tổ chức phiên thảo luận mở đầu tiên về hợp tác giữa Liên hợp quốc-ASEAN “Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”; xác lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 hàng năm.
 4. GDP tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng: Năm 2020, kinh tế toàn cầu suy thoái nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GDP) từ 2-3%. Kinh tế Việt Nam cũng ghi nhận những điểm sáng như: xuất siêu đạt mức kỷ lục hơn 20 tỷ USD; thu hút 2.500 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn đăng ký đạt gần 15 tỷ USD. Khoảng 180.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 0,9% so với năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công tăng mạnh nhất trong giai đoạn 2011-2020, đạt hơn 90%... Đây là thành quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế trong thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế” và của việc Việt Nam gia nhập các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới, trong đó nổi bật là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 1/8.
 5. Mưa bão, ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng ở miền Trung, làm 249 người chết, mất tích: Trong tháng 10-11/2020, 7 cơn bão liên tiếp đổ bộ vào khu vực miền Trung gây ra mưa lớn chưa từng có về cường độ và thời gian, gây ngập lụt trên diện rộng, làm 249 người chết, mất tích; khoảng 50.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; hơn 4,5 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 149.000ha rừng bị ảnh hưởng; nhiều cơ sở hạ tầng và công trình dân sinh bị hư hỏng. Đặc biệt, lũ dữ, sạt lở kinh hoàng tại Thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên-Huế); Nam Trà My và Phước Sơn (Quảng Nam), Hướng Hóa (Quảng Trị) khiến nhiều người chết, mất tích, gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương này.
 6. Tiếp tục xử lý, kỷ luật nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao có sai phạm: Năm 2020, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý nghiêm minh nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý (trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; 5 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng) do có sai phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp đã được tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý như các vụ liên quan tới Công ty Hải Thành, Quân chủng Hải Quân, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, BIDV, Sacombank, Công ty Gang thép Thái Nguyên, các vụ vi phạm về quản lý đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng trong các vụ án được nâng lên rõ rệt.
 7. Bước đột phá trong chương trình chuyển đổi số quốc gia: “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới. Chương trình hướng tới mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Chính phủ xác định chuyển đổi số bằng những nền tảng công nghệ Việt “Make in Vietnam” để Việt Nam có thể dùng công nghệ, đi tắt, đón đầu, phát triển đột phá và trở thành quốc gia công nghệ hùng cường trong 5 năm tới. Hiện thực hóa mục tiêu phát triển Chính phủ số, trong năm 2020, Cổng Dịch vụ Công quốc gia đã tích hợp và cung cấp hơn 2.650 dịch vụ công trực tuyến, trên 6.700 thủ tục hành chính tại 4 cấp chính quyền.
 8. Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một khung chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 năm học 2020-2021, Việt Nam lần đầu tiên có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau theo cùng một khung chương trình giáo dục phổ thông thống nhất, hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa và xóa bỏ sự độc quyền trong công tác xuất bản, phát hành sách giáo khoa. Tuy nhiên, vấn đề giá sách giáo khoa cao, việc sử dụng, lựa chọn ngữ liệu trong một số cuốn sách mới chưa phù hợp đã gây nhiều băn khoăn trong dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu và điều chỉnh một số nội dung.
 9. Kỳ tích ghép bàn tay từ người hiến sống đầu tiên trên thế giới: Ngày 24/2/2020, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 công bố thực hiện thành công ca ghép bàn tay từ người hiến sống. Đây là ca ghép chi thể đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, cũng là ca ghép đầu tiên trên thế giới được nhận chi hiến từ người cho sống. Trong năm qua, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công ca tách dính hai bé song sinh Trúc Nhi-Diệu Nhi, giúp hai bé có thể độc lập đi trên đôi chân của mình.
 10. Công viên Đắk Nông gia nhập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu của UNESCO: Ngày 7/7/2020, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận công viên địa chất Đắk Nông là Công viên Địa chất toàn cầu. Với khoảng 65 điểm di sản địa chất, địa mạo, bao gồm hệ thống gần 50 hang động với tổng chiều dài hơn 10.000m, các miệng núi lửa, thác nước... Công viên địa chất Đắk Nông là nơi lưu trữ các giá trị đặc trưng về đa dạng sinh học, cùng với nhiều nét độc đáo về văn hóa, địa chất, tự nhiên cũng như dấu tích hoạt động của người tiền sử. Trước đó, Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) và Non nước Cao Bằng (Cao Bằng) đã được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

*Xây dựng chương trình, kế hoạch để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 22/12/2020, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III với những nội dung cơ bản: 

Về chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng: Tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm; Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; Kết nạp trung bình 2.200 đảng viên/năm. Đối với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tăng trưởng doanh thu bình quân 9%/năm; Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 8%/năm; Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân 8%/năm; Nộp ngân sách hàng năm đảm bảo 100% theo đúng kế hoạch của các cơ quan có thẩm quyền giao; Thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm. Riêng khối ngân hàng thương mại: tổng tài sản tăng 10%/năm; tăng trưởng tín dụng 10%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng 12%/năm; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. 

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo và chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đảng và phân công cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; đối với cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch về kết quả học tập, nhận thức của cá nhân về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra kế hoạch cá nhân, lựa chọn nhiệm vụ thực hiện ngay và nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với công việc được giao để góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đề ra; các đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng đầu chính quyền các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

III - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*Khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 25/12, TKV long trọng tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm có tổng mức đầu tư 836 tỷ đồng. Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, của lãnh đạo TKV, sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Quản lý Dự án Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm, Công ty Tuyển than Cửa Ông và Liên danh nhà thầu, công trình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Với hệ thống trang thiết bị tiên tiến chất lượng cao, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường được cung cấp bởi các nhà sản xuất thiết bị nổi tiếng thế giới, cùng với nhà thầu thi công xây lắp có năng lực mạnh và kinh nghiệm, Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm được đánh giá là một trong những nhà máy tuyển than hiện đại với hệ thống vận hành trung tâm áp dụng công nghệ tin học hóa, tự động hóa sử dụng ít lao động thủ công trong thời điểm hiện nay.

Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm có công suất 7 triệu tấn/năm, sau khi đi vào hoạt động, giúp nâng cao năng lực sản xuất, giảm quá tải khâu sàng tuyển, chế biến than tại các mỏ và Nhà máy tuyển của Công ty Tuyển than Cửa Ông; sản xuất ra các chủng loại than đáp ứng nhu cầu của thị trường, cung cấp than cho các khách hàng, đặc biệt là Trung tâm Nhiệt điện Mông Dương.

“Công trình Nhà máy Sàng tuyển than Khe Chàm có ý nghĩa quan trọng, nhất là giảm áp lực lên môi trường trong quá trình sản xuất, chế biến than, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của TKV và tỉnh Quảng Ninh. Công trình được hoàn thành và gắn biển tiếp tục khẳng định sự đồng hành giữa TKV và tỉnh Quảng Ninh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, người lao động toàn Tập đoàn hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân đánh giá.

“TKV đã khẳng định vai trò quan trọng đối với đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, công trình Nhà máy sàng tuyển than Khe Chàm khánh thành và đi vào hoạt động đạt tiến độ và chất lượng là công trình trọng điểm duy nhất đại diện cho TKV được Đảng bộ Khối DNTW chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh.

“Đề nghị Ban quản lý dự án Nhà máy tuyển than Khe Chàm và Công ty Tuyển than Cửa Ông tổ chức quản lý, vận hành nhà máy theo đúng mục tiêu của dự án đề ra với hiệu quả cao nhất. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất, kho vận, tiêu thụ than trong vùng, với địa phương nhằm quản trị tốt dòng than, đảm bảo an toàn, môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng cho quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ than, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của TKV” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn giao nhiệm vụ.

 *TKV & mục tiêu năm 2021: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”

Năm 2020 là một năm Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cũng là một năm thành công của TKV. Tập đoàn đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19 vừa ổn định sản xuất kinh doanh; là một trong số ít các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước có các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đứng đầu, đạt lợi nhuận kế hoạch. Đồng thời, Tập đoàn đã xây dựng được các quy chế quản lý phù hợp với quy định của Nhà nước và ngày càng chăm lo tốt hơn đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động. Dự kiến năm 2020, Tập đoàn đạt doanh thu 121.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt trên 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng. Đặc biệt, sản xuất đạt 700.000 tấn Alumin quy đổi, vượt công suất thiết kế và sản xuất trên 10 tỷ kWh điện… Tập đoàn và các đơn vị đã đảm bảo được việc làm, cùng chia sẻ khó khăn, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động. Kết quả đó là nhờ sự phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng; sự đoàn kết trong hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vị, đồng thời đã thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid-19.

Năm 2021 TKV đặt mục tiêu chung: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”; không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu của TKV năm 2021 là: tổng doanh thu toàn Tập đoàn 123.880 tỷ đồng, lợi nhuận 3.000 tỷ đồng, than tiêu thụ 42 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn, đất đá bóc 167,26 triệu m3…

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, TKV tiếp tục hoàn thiện mô hình “Sản xuất và Thương mại than”, thực hiện pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu với tỷ lệ phù hợp; phát huy tối đa tiềm năng lợi thế và sức mạnh của toàn Tập đoàn, kiên trì mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp luyện kim màu tại Việt Nam. Duy trì quản lý, vận hành các nhà máy điện hiện có đảm bảo an toàn, phát huy công suất; tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở phát huy giá trị cốt lõi, thế mạnh của Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ. Đối với lĩnh vực cơ khí và sản xuất kinh doanh khác sẽ phát triển phù hợp với quy mô của Tập đoàn.

Trước nhận định tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm 2021 sẽ có khởi sắc hơn song vẫn nhiều khó khăn. Do vậy, chủ đề cốt lõi nhất của TKV năm 2021 là “Thực hành tiết kiệm” gắn với khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng, trên cơ sở các chỉ tiêu đạt được năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa trong khai thác hầm lò để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ mất an toàn cho người lao động; tăng tỷ trọng khai thác than hầm lò bằng lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, năm 2021 phải đạt tối thiểu 15,8% sản lượng than CGH/tổng sản lượng than hầm lò.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc TKV cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm: tập trung chỉ đạo điều hành theo tiến độ kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; điều hành sản xuất, tiêu thụ than theo thị trường, công khai, minh bạch, bình đẳng, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành ATVSLĐ của người quản lý và người lao động. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trình độ pháp luật cho cán bộ quản lý các cấp và người lao động; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, ranh giới khai trường mỏ; kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên và người lao động. Bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp để hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra; nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ cơ sở, chia sẻ hỗ trợ giữa các đơn vị trong Tập đoàn, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

* 06 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Với những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, 06 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 (Theo Quyết định số 136-QĐ/ĐU, ngày 30/12/2020 của BTV Đảng ủy Tập đoàn về xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2020). Đó là Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, Đảng bộ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin,  Đảng bộ Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin, Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Cùng với đó, 21 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

*Hội thảo “Truyền thống văn hóa thợ mỏ - những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới

Hội thảo khoa học “Truyền thống văn hóa thợ mỏ - những giá trị lịch sử và định hướng trong thời kỳ mới” là một hoạt động thuộc khuôn khổ Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới”. Đây là dịp để tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ, làm sâu sắc thêm đặc điểm văn hóa thợ mỏ, giá trị lịch sử và định hướng phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ Việt Nam trong điều kiện mới. Đồng thời, phát huy các giá trị, giáo dục, bồi đắp những truyền thống tốt đẹp, khích lệ thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có trách nhiệm tiếp bước những chặng đường lịch sử vẻ vang và hào hùng của bao thế hệ cha ông đi trước, xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững.

Tại hội thảo, 3 nội dung chính đã được làm rõ: Đặc điểm truyền thống văn hóa thợ mỏ; thực trạng văn hóa thợ mỏ trong giai đoạn hiện nay; định hướng, giải pháp phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới.

Chủ nhiệm Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” - Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã trình bày chuyên đề: “Truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” - trụ cột văn hóa trong xây dựng và phát triển TKV. Tổng Giám đốc Tập đoàn cho rằng, việc gìn giữ và phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của những người thợ mỏ phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời phải gắn với việc chăm lo đào tạo, bồi dưỡng toàn diện, từ việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đến nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng thực thi nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân mỏ đáp ứng yêu cầu giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ cũng là nhân lên truyền thống tương thân, tương ái, thể hiện trách nhiệm cao của TKV trong việc chung tay với cộng đồng…

Đồng chí Lê Minh Chuẩn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu chỉ đạo: Đề án “Phát huy truyền thống văn hóa thợ mỏ trong thời kỳ mới” là một đề án đặc biệt quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển bền vững của TKV. Thực tế minh chứng sinh động cho thấy, mọi thắng lợi của ngành Than - Khoáng sản đều bắt nguồn từ truyền thống văn hoá thợ mỏ, được kết tinh bởi tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm”. Chính truyền thống văn hóa thợ mỏ đã tác động sâu sắc và toàn diện đến mọi mặt hoạt động SXKD của Tập đoàn. Trong đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý điều hành; tạo nên giá trị cốt lõi trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp TKV nói chung; tạo nên nguồn “sức mạnh nội sinh” to lớn giúp TKV vượt qua mọi khó khăn, tạo đà cho những bước tiến xa và vững chắc trong hành trình phát triển của TKV. Năm 2020 với đại dịch Covid-19 là minh chứng rõ nét, dù khó khăn, thử thách cán bộ, công nhân viên và người lao động TKV vẫn hoàn thành nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh”.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng nhấn mạnh, Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định văn hóa thợ mỏ được hình thành và phát triển từ truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, tạo nên bản sắc văn hóa riêng của thợ mỏ, của TKV; là những giá trị đích thực, kích thích sự sáng tạo, khơi dậy những tiềm năng, tạo nền tảng, động lực để TKV phát triển bền vững. Truyền thống văn hóa thợ mỏ đã góp phần tô điểm, làm sinh động văn hóa công nhân Việt Nam, tạo nên những giá trị của giai cấp công nhân Việt Nam… Văn hóa thợ mỏ cần tiếp tục được kế thừa và phát huy, bổ sung tiếp thu những giá trị mới, nhất là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, hiện đại hóa - công nghiệp hóa đất nước.

*TKV trích 66 tỷ đồng tổ chức cho lao động thợ lò đi nghỉ dưỡng

Năm 2020, TKV đã trích hơn 66 tỷ đồng từ Quỹ phúc lợi tập trung, tổ chức cho gần 33.000 lao động làm việc trong hầm lò và lao động vận hành các thiết bị chủ yếu ở các mỏ lộ thiên của 20 đơn vị thuộc Tập đoàn được nghỉ dưỡng trong thời gian 2 ngày 1 đêm tại tỉnh Quảng Ninh.

Chương trình tổ chức cho người lao động nghỉ dưỡng, tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bắt đầu từ ngày 18/12/2020 với 150 công nhân lao động của Công ty Than Núi Hồng (Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc). Tiếp đó, trong ngày 19/12 tổ chức cho gần 900 công nhân lao động các Công ty Than Vàng Danh (189 người), Dương Huy (269 người), Thống Nhất (419 người) được nghỉ dưỡng tại các khách sạn tiêu chuẩn 4 sao ở Bãi Cháy và hưởng các dịch vụ du lịch cao cấp của tỉnh Quảng Ninh. Ngoài các lao động làm việc trong hầm lò và lao động vận hành các thiết bị chủ yếu ở các mỏ lộ thiên, với những đối tượng còn lại, các đơn vị của TKV tùy theo điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức nghỉ dưỡng phù hợp cho công nhân lao động nếu có nhu cầu.

Đây là một trong những hoạt động quan tâm, chăm lo đời sống người lao động của TKV, tạo điều kiện để người lao động trong Tập đoàn có điều kiện được nghỉ dưỡng ở các khách sạn tiêu chuẩn cao tại Quảng Ninh; được tham quan, du lịch các cơ sở du lịch, danh lam thắng cảnh trong tỉnh… qua đó, tăng cường giao lưu, đoàn kết, tái tạo sức lao động, động viên người lao động hăng say sản xuất, gắn bó với đơn vị. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Người Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh” trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Dự kiến chương trình sẽ kéo dài đến hết tháng 03/2021.

*Đại hội đại biểu Đoàn TN Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Trong 2 ngày 16-17/12, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Đoàn TN TKV) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn lâm thời của Đoàn TN TKV và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi được nâng cấp thành tổ chức Đoàn tương đương Đoàn cấp Huyện, Đoàn TN TKV luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn. Song song với việc từng bước củng cố, xây dựng và sắp xếp lại tổ chức, các hoạt động phong trào của Đoàn được gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của Tập đoàn. Trong đó nổi bật là các phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc; phong trào ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi nâng bậc và học tập nâng cao trình độ; phong trào thanh niên tình nguyện tại chỗ; phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”; phong trào tình nguyện vì cộng đồng… Qua đó đã tạo được môi trường lành mạnh và điều kiện cho đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng và rèn luyện.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ TKV xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo góp phần xây dựng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát triển bền vững”, mục tiêu tổng quát của Đoàn TN TKV trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh; tăng cường công tác giáo dục, xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, đoàn kết, sáng tạo; cổ vũ đoàn viên thanh niên thi đua học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích đi đầu trong lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trong lao động sản xuất kinh doanh và AT-VSLĐ...

“Sự kiện Đại hội lần thứ VII của Đoàn TN TKV không chỉ là dấu mốc đặc biệt với tổ chức Đoàn mà còn mang ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hệ thống chính trị của Tập đoàn TKV”- đó là khẳng định của đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, đồng chí đề nghị Đoàn TN TKV tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng các hoạt động và phong trào thanh niên. Đẩy mạnh các phong trào phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện trong bối cảnh thực hiện nhiệm vụ “kép”: vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ, khơi dậy một tinh thần lao động, khát vọng vươn lên, truyền thống của Ngành để lực lượng ĐVTN trẻ thêm hăng say lao động và cống hiến. Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa thợ mỏ. Siết chặt quan hệ, phối hợp hiệu quả với Đoàn TQN và các cấp Đoàn, xây dựng khối thanh niên đoàn kết, lực lượng tuổi trẻ TKV hùng mạnh đóng góp thiết thực vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của TKV.

Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn Thanh niên TKV khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Văn Thuấn được Đại hội bầu giữ chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025.

IV - MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

- Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TKV (Thông báo số 142-TB/ĐU, ngày 03/12/2020)

- Kế hoạch số 150-KH/ĐU, ngày 07/12/2020 của Đảng ủy TKV về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Công văn số 158-CV/ĐU, ngày 14/12/2020 của Đảng ủy TKV về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 61-NQ/ĐU, ngày 06/3/2020 của Đảng ủy TKV về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng dịch Covid-19 và đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020”.

- Công văn số 165-CV/ĐU, ngày 15/12/2020 của Đảng ủy TKV về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai một số kết luận, chỉ thị của TW trong lĩnh vực Tuyên giáo.

- Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy TKV (Thông báo số 184-TB/ĐU, ngày 31/12/2020)

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên