“TKV cần tái cấu trúc toàn diện, đáp ứng đủ than cho nền kinh tế...”
Thứ Ba, ngày 13/02/2018

… là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Tập đoàn.

Tái cấu trúc toàn diện

Ghi nhận những kết quả tích cực trong sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn, Phó Thủ tướng đề nghị TKV cần xác định rõ các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung phát triển; từ đó tái cấu trúc lại mô hình tổ chức, đầu tư, sản xuất, đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Theo Phó Thủ tướng, năm 2018 và các năm tới, TKV phải tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm xây dựng Tập đoàn có trình độ công nghệ, mô hình quản trị theo hướng hiện đại và chuyên môn hóa cao; cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, hợp lý.

Cùng với đó, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; hoạt động hiệu quả, bền vững; giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm đáp ứng nhu cầu than sản xuất trong nước cho các ngành kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia.

Tập đoàn cũng cần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, vừa bảo đảm lợi ích của chủ sở hữu, vừa bảo đảm lợi ích của người lao động và cộng đồng nhằm phát triển bền vững.

Để thực hiện tốt các yêu cầu trên, Phó Thủ tướng đề nghị TKV cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, trước hết, Tập đoàn tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017-2020 tại Quyết định số 2006/QĐ-TTg ngày 12/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung xác định rõ các ngành nghề, lĩnh vực, sản phẩm chính để tập trung phát triển; từ đó tái cơ cấu lại công ty mẹ, các công ty con, trọng tâm là cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên. Trên cơ sở đó, tập trung tái cấu trúc đầu tư, ưu tiên nguồn lực để phát triển sản xuất các sản phẩm có lợi thế, có sức cạnh tranh trên cơ sở đầu tư vốn, khoa học công nghệ, đổi mới quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, TKV phải tăng cường kiểm soát quá trình đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng.

Tập đoàn chủ động kiến nghị để hoàn thiện cơ chế quản lý, có các giải pháp sớm kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý điều hành; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý chi phí, quản lý tài nguyên; nâng cao hiệu quả quản lý lao động gắn với việc bố trí lao động phù hợp và gắn với tăng thu nhập của người lao động; chú trọng đào tạo, đào tạo lại để phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong tất cả các khâu, quy trình sản xuất; có giải pháp xử lý dứt điểm các đơn vị, các dự án đầu tư kém hiệu quả.

Đáp ứng đủ than cho nền kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Về sản xuất, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV sớm đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đặc biệt là đáp ứng đủ than theo cam kết của các hộ sản xuất, đặc biệt là các nhà máy điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng; ưu tiên các nguồn lực, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các dự án đình trệ, chậm tiến độ; bảo đảm an toàn trong tất cả các khâu, các công đoạn sản xuất.

Song song với đó, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ TKV cần chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh khoáng sản. Gắn bảo vệ môi trường với cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác. Tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý, khai thác, kinh doanh than, khoáng sản.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV chú trọng chăm lo công tác tổ chức và cán bộ, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài; cải thiện điều kiện làm việc, từng bước nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người lao động.

“Kế thừa lịch sử 185 năm khai thác và truyền thống hơn 80 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, TKV cần phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2017 và những năm trước đó để triển khai thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.